Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Mosman3D: bedrijf dat virtuele trainingen op maat verzorgt en moderate, daarnaast ook fysieke trainingen verzorgt in opdracht van opdrachtgevers. Mosman3D is gevestigd te Hengelo en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68259352.

1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Mosman3D of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Mosman3D valt.

1.4 Klachten: alle uitingen van ongenoegen van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Mosman3D.

2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Mosman3D met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, moderating en workshops in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2.4 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

3. Offerte & opdracht

3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Mosman3D een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 14 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Mosman3D en opdrachtgever komt tot stand en is daarmee bindend doordat beide partijen de offerte ondertekenen of als er een digitale (schriftelijke) bevestiging is gegeven.

3.2 Indien Mosman3D en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Mosman3D, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering

4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 14 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering tussen 7 en 14 kalenderdagen wordt 75% in rekening gebracht en bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van het totaal overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Mosman3D niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Mosman3D kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

4.3 Indien Mosman3D bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Mosman3D gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Wijziging

5.1 Hoewel Mosman3D een verzoek om in te stemmen met wijzigingen, aanvullingen en/of correcties van de overeengekomen werkzaamheden welwillend zal overwegen, is Mosman3D tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Haalbaarheid in tijd om de wijziging uit te kunnen voeren is hierbij een cruciale factor.

5.2 Wanneer Mosman3D instemt met de wijzigingen, aanvullingen en/of correcties van overeengekomen werkzaamheden, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Mosman3D steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, maar Mosman3D behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Mosman3D gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

6. Betaling

6.1 Mosman3D zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Mosman3D, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Mosman3D is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Mosman3D redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

7. Auteursrecht

7.1 Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Mosman3D, tenzij anders overeengekomen. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Mosman3D.

7.2 Het auteursrecht op de door Mosman3D uitgegeven documenten, trainings- en opleidingsmaterialen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Mosman3D, berust bij Mosman3D tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht en onder bronvermelding.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Mosman3D verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Mosman3D door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Mosman3D slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van

die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Mosman3D.

8.2 Mosman3D aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Mosman3D.

8.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Mosman3D voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

8.4 Mosman3D is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

8.5 Iedere aansprakelijkheid van Mosman3D is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Mosman3D wordt uitbetaald.

8.6 Mosman3D zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de
mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Mosman3D behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

9.2 Mosman3D staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

9.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

10. Klachten

10.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Mosman3D.

10.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Mosman3D en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan een bevoegde rechter.

Scroll to top